No special access issues

Gateparkering etter gjeldene bestemmelser. Vis hensyn og parker slik at du ikke står til hinder.

Buldringen ligger i et landskapsvernområde. Fra omtrent bunn av steinuren og videre opp ligger også Kolsåsstupene naturreservat, og er derfor et område underlagt enda strengere verneregler (se grenser f.eks. på www.norgeskart.no). Alle brukere av området må oppføre seg i henhold til Forskrift om landskapsvernområder, Bærum (https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1978-06-30-2). Les i tillegg plakat som står i nedre del av buldrefeltet. Ta din egen, og gjerne andre sin, søppel med hjem! Området er mye brukt som turområde av andre, både små og store, så vis hensyn til dette!

Legg spesielt merke til følgende i verneforskriften:
- For hele landskapsvernområdet: Hule trær og forekomster av barlind og blåveis er fredet.
- For naturreservatet: All vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse som ikke er følge av vanlig ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler, herunder døde trær og læger (stokker).

_______________________________

The bouldring is located in a landscape protection area. From about the bottom of the scree, and further up, the Kolsåsstupene nature reserve is located. This area is subject to even stricter protection rules. All users of the area must behave in accordance with the regulations (In Norwegian: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1978-06-30-2). Also, read the sign at the bottom of the boulder ing area.

In particular, note the following in the protection regulations:

- For the entire landscape protection area: Hollow trees and deposits of Taxus baccata and Anemone hepatica are protected.

- For the nature reserve: All vegetation, including dead bushes and trees, is protected from any damage and destruction that is not the result of normal traffic. Removal of plants or parts of plants, including dead trees and coarse woody debris, is prohibited.

Note

If you know about access issues in this area, please send us an email support@27crags.com.