Kari Es
6B+ Boulder at Hammaskivi
Mässä Yks
6C+ Boulder at Hammaskivi
Missä X
6C+ Boulder at Hammaskivi
Ässä Mix
6C+ Boulder at Hammaskivi
Micke Miks?
6C+ Boulder at Hammaskivi
Missä Micke?
7A Boulder at Hammaskivi