Snake eyes
V7 Boulder at Kaltsi
Meganix
V4+ Boulder at Kaltsi
Delikatissi
V4+ Boulder at Kaltsi
Silmäkulma
V3+ Boulder at Kaltsi
Jussin loppu
V3+ Boulder at Kaltsi