Areta
2 routes on 0 topos
Boulderåsen
73 routes on 20 topos
Centrum
112 routes on 25 topos
Det nya landet
116 routes on 11 topos
Kap Gaisenjarga
10 routes on 7 topos
Långsjön
49 routes on 14 topos
Njurstenarna
82 routes on 38 topos
Östra
55 routes on 27 topos
Silverfåran
57 routes on 19 topos
Tintinblocken
26 routes on 9 topos
Västra
23 routes on 6 topos
Gaisenjarga
General marker for the crag