Ucieczka Bazyliszka
V6 Boulder
Lucyferek
V6 Boulder
Tuptuś
V5+ Boulder
Wspinoholik
V4 Boulder
Pikuś 1/2
V5+ Boulder
Trele Morele
V9 Boulder
Forrest Jump
V5+ Boulder
Lucyfer 1/2
V8 Boulder
Belial
V12 Boulder at Diabelskie Schronisko