Bonn Nordbrücke Magic Mood
4 routes on 7 topos
Bonn Nordbrücke Magic Mood
General marker for the crag