Multakasa
4 routes on 1 topo
Ala-asema
2 routes on 1 topo
Ylämäki
3 routes on 1 topo
Do not block the road
Do not block the road
Do not block the road
Alamäki
General marker for the crag