B Okolo paseky
B Okolo paseky
Lišky v revíru, 7b
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|7b|7b%2b&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta
climber: Konrad Janek
Konrad Janek over 1 year ago.
Adam Fiala a Lišky v revíru
Kogg Uutth over 3 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 942335e0c8aa
Kogg Uutth
2014-04-29
Red point
Small 83712c93720b
Rafał Pigmej
2015-04-17
Red point
Karina Mirosław
Karina Mirosław
2018-05-02
Red point
Small 3502e75e321d
Mateusz Ch
2019-08-17
Red point