Aki Nurminen Thu Sep 29 16:44:21 2011
Python power at Kasavuori, Kauniainen
2 new topo images with 4 routes:
- Python power (7C+)
- Jytky (6B)
...