Ekskursionisti
7B Boulder at Valaranta
Thingamabob
6C+ Boulder at Valaranta
Hankkaus Jazzit
6A Boulder at Valaranta
Hiekkalaatikko
6C Boulder at Valaranta
Polttiainen
6B Boulder at Valaranta
Vulvarine
6C+ Boulder at Valaranta