Zerkalo
2 routes on 1 topo
Chokolate
3 routes on 2 topos
Tualet
3 routes on 2 topos
Shikhan Yuraktau
General marker for the crag