Treskavec - Monastery
5 routes on 0 topo
Publikumsjoker 7A+
0 route on 0 topo
Sector #15
0 route on 0 topo
Boulder #5
0 route on 0 topo
Yellow faces 7B
0 route on 0 topo
Boulder #5
0 route on 0 topo
Markovi kuli
4 routes on 2 topos
Kamena Baba - Baba Low
32 routes on 12 topos
Kamena Baba - Sisernik
8 routes on 5 topos
Kamena Baba - Baza
15 routes on 7 topos
Kamena Baba - Intro
12 routes on 4 topos
Old quarry
8 routes on 4 topos
Kamena Baba
Parking space
Baba Low and Sisernik parking
Old quarry
Parking space
Parking space
Prilep
General marker for the crag