? 2 routes
2 routes on 0 topo
Xyz
0 route on 0 topo
Steiler block
13 routes on 2 topos
Calimero
3 routes on 0 topo
Steiler block
0 route on 0 topo
Black and white upper
0 route on 0 topo
Black and white lower
0 route on 0 topo
Black and White
3 routes on 0 topo
Minas tirith
1 route on 0 topo
Glückshormon
19 routes on 7 topos
La Era
0 route on 0 topo
Glückshormon
4 routes on 0 topo
Gimli
0 route on 0 topo
Waldlaufer
1 route on 0 topo
Langer block
2 routes on 0 topo
Pyramide
0 route on 0 topo
Langer block
9 routes on 0 topo
Minas Tirith
3 routes on 0 topo
Niederthai
General marker for the crag