Bula
V4 Boulder at Lewe Kociołki
Boom?
? Boulder at Lewe Kociołki
Pantofelek
? Boulder at Lewe Kociołki
Route #1
V1 Boulder at Złoty widok
HOP
V4 Boulder at Złoty widok
HIP
V4+ Boulder at Złoty widok
Route #4
V1 Boulder at Złoty widok
Route #5
V1 Boulder at Złoty widok
KANT
V1 Boulder at Złoty widok
Route #7
V1+ Boulder at Złoty widok
dYNAMIK
V2 Boulder at Złoty widok
Okapik
V1+ Boulder at Złoty widok
Route #10
5.11a Sport at Złoty widok
sTOJE
V3 Boulder at Złoty widok
Route #12
V3+ Boulder at Złoty widok
Route #13
V4+ Boulder at Złoty widok
BAM
V7 Boulder at Lewe Kociołki
Kantem
V1 Boulder at Lewe Kociołki
Wycieraczka
V7 Boulder at Lewe Kociołki
Baba
V9 Boulder at Lewe Kociołki
Dupa
V4+ Boulder at Złoty widok
Radon
V8 Boulder at Złoty widok
Łajza
V4+ Boulder at Lewe Kociołki
Ryś
V1 Boulder at Lewe Kociołki
Rynna
V1 Boulder at Lewe Kociołki
TuEcho
V4+ Boulder at Lewe Kociołki
Całka
V2 Boulder at Lewe Kociołki
Rycha
V1 Boulder at Okruszek
Prawus
V0+ Boulder at Okruszek
Rycha SD
V3 Boulder at Okruszek
Coś
V4+ Boulder at Okruszek
Ktoś
V4 Boulder at Okruszek
Nietoperek
V4+ Boulder at Sarna
Sarna
V2 Boulder at Sarna
Radon HE
5.11d Sport at Złoty widok
Gravity kills
V8 Boulder at Złoty widok
Lewy Do Prawego
V5+ Boulder at Złoty widok
Prawy Do Lewego
V5+ Boulder at Złoty widok
Jaskiniowcy sd
V4+ Boulder at Złoty widok
Złota pompa
V5+ Boulder at Złoty widok
Poddupnik SD
V5+ Boulder at Lewe Kociołki