Areta
2 routes on 0 topo
Västra
23 routes on 6 topos
Det nya landet
111 routes on 11 topos
Tintinblocken
23 routes on 9 topos
Boulderåsen
72 routes on 20 topos
Långsjön
48 routes on 14 topos
Östra
46 routes on 22 topos
Silverfåran
57 routes on 19 topos
Centrum
107 routes on 25 topos
Njurstenarna
80 routes on 38 topos
Kap Gaisenjarga
10 routes on 7 topos
Gaisenjarga
General marker for the crag